http://www.ksiegowykrakow.ulotka.org/

OFERTA USŁUG KSIĘGOWYCH


Księgi Handlowe:

1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się:

- dziennik,

- konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,

2) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:

- odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,

- ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

- ewidencje wyposażenia,

3) sporządzanie deklaracji podatkowych,

4) sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.

 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów:

1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej

– podatkowej księgi przychodów i rozchodów

– ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

– ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

– ewidencji wyposażenia,

-  dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.

2) sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

 

Ryczałt Ewidencjonowany:

1) prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej:

- ewidencji ryczałtu,

- ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,

- wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

–dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej .

2) sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

 

Oferta kadrowo-płacowa:


- Sporządzanie pełnej dokumentacji kadrowej wraz z kompletacją akt osobowych.

- Sporządzanie list płac.

- Sporządzanie oraz dostarczanie do ZUS oraz Urzędu Skarbowego obowiązkowych okresowych deklaracji i rozliczeń.

- Sporządzanie dokumentów i rozliczeń przeznaczonych dla pracowników.

 

Reprezentowanie klientów przed ZUS i Urzędami Skarbowymi.